SET MAAT


Gammal-egyptiska ord
Faraonernas namn och deras betydelse
Egyptiskt lexikon
Gammal-egyptiska ord.Au ib ~ glädje ("hjärtat utvidgar sig")
Akhet~ horisont
Akh ~ välsignad, "upplyst", salig (om avliden människa)
Amduat~ "Boken om det som är i underjorden"
Chet~ kroppen
Cheper~ skarabé
Chendjer~ galt
Djet~ kvinna, evigt liv
Djeseret~ helig ort
Descher~ röd
Djeser-djeseru~ "Det heligaste bland heligt"
Descheret~ Det Röda Landet
Dmi~ stad
Duat~ underjorden, "det dolda"
Gem-pa~ finnandet av.....
Heb~ fest
Hedj~ vit, vägg
Heket~ krumstav
Hemet~ gemål
Hemet weret nesu~ Den Stora Kungliga Gemålen
Hieroglyf~ helig skrift
Hotep~ "att vara tillfreds"
Herii seschat~ Mysteriernas Övervakare
Ineb-hedj~ vita väggar (tidigt namn på Memphis)
Ir~ människoöga
It-neter~ Gudens far ("=svärfar")
Ipet~ utvald, sluten plats, helgedom, harem
Ib~ hjärta (sol)
Irtiu och khesbedj~ blå
Isfet~ kaos, orätt, synd, ont
Iuiu~ hund
Imakhu kher netjer~ "Salig Inför Guden"
Imentet~ västern (solnedgångens väderstreck), Dödsriket.
Kem~ svart
Kemet~ Det Svarta Landet
Khetet och kenit~ gul, guld
Maat-Ka-Re~ "Sanning är Ra´s Själ"
Mdw~ ord
Mdw netjer~ Gudarnas Ord
Men-nefer~ etablerad och vacker, ett namn på Memphis
Mer-en~ älskad av...
Mertu~ bönder
Mes~ barn
Miu~ katt
Neb~ Herre
Nefer~ styrka, livskraft, skön, bra (mkt positivt ord)
Nu~ låga (om eld)
Neheh~ man
Nekhakha~ piska (tillsammans med heket)
Nen~ namnet
Nejer~ gud
Nesu~ kung
Nebet-per~ Husets Härskarinna
Nebet-het~ Palatsets Härskarinna
Niwt~ stad
Nub~ guld
Netjer aa~ Den Store Guden
oun~ kanin
Pa-hut-Aton~ Atons tempel
Per~ hus
Per aa~ "det Stora Huset"
Sa~ anka
Sehetep netjeru~ den som lugnar/tillfredsställer gudarna
Senefer~ att balsamera (att återge styrka/livskraft)
Sebi~ omskärelse
Set~ tron
Schesep ankh~ levande bild
Shepses~ förnäm
Set maat~ Sanningens Säte
Sed~ förnyelse
Setep en~ utvald av....
Schut~ skuggan
Sceptre~ herravälde, makt
Sita~ dotter
Sen~ son
Senet~ syster
Seneb~ hälsa
Ta miu~ honkatt
Tascherit~ Den Lilla
Ta-shema~ Övre Egypten
Ta-meh~ Nedre Egypten
Tjatii~ visirer
Ur~ stor
User-maat-Re~ "Re´s rättvisa är stor"
Was~ makt
Wadj~ grönt, liv, oas
Wer~ Den Store
Wab~ ren
Whyt~ by
Faraonernas namn och deras betydelse.Sneferu~ Han av Skönhet
Ahmose~ Månen är född
Nebpehtyre~ Styrkans Herre är Re
Akhenaten~ Atens tjänare
Neferhheperure~ Vacker är manifestaionen av Re
Amenemhet~ Amun går i täten
Sentepibre~ Re´s hjärta är tillfreds
Nubkaure~ Gyllene är Re´s själar
Nymaatre~ Tillhör Re´s rättvisa
Amenhotep~ Amon är nöjd
Djesekare~ Helig är Ra´s själ
Akheperure~ Mäktig är manifestaionen av Re
Nebmaatre~ Sanningens herre är Re
Kheperkheperure~ Eviga är manifestationerna av Re
Hatshepsut~ Främst av nobla damer
Maatkare~ Sanning är Re´s själ
Horemheb~ Horus triumferar
Djeserkheperure Setepenre~ Helig är manifestationen av Re,Utvald av Re
Khepren~ Uppenbara sig som Re
Khufu~ Beskyddad av Khnum
Menkaure~ Evig såsom Re´s själar
Merneptah~ Älskad av Ptah, Glädjande är sanningen
Baenre Merynetjeru~ Re´s själ, Älskad av gudarna
Montuhotpe~ Montu är nöjd
Nebheperre~ Nöjd är herren Re
Aakheperre Setepenre~ Stor är re´s själ, Utvald av Re
Meryre~ Älskad av Re
Neferkare~Vacker är Re´s själ
Psusennes~ Stjärnan som visar sig i staden
Aakheperre Setipenimen~ Stora är Re´s handlingar, Utvald av Amun
Ramses~ Re har format honom
Menpehtyre~ Evig är Re´s styrka
Usermaatre Setepenre~ Re´s rättvisa är stor, Utvald av Re
Usermaatre Meryamun~ Re´s rättvisa är stor, Älskad av Amun
Senusret~ Gudinnan Wosret man
Kheperkare~ Ra´s själ manifesterar
Khakkheperre~ Re´s förvandling framträder
Khakaure~ Framträder som Re´s själar
Egyptiskt lexikon.Aln ~ längdmått, ca 52,5 cm
Amduat ~ (fornegyptiska) "Boken om det som är i Underjorden". Boken är en av
underjordsböckerna och beskriver vad som händer solen (Ra) de timmar när solen osynlig, dvs nattens timmar. se Dödsboken.
Akh ~ (fornegyptiska) innebär återföreningen av en avliden människans ba och ka
i Dödsriket.
Ankh ~ hieroglyfen för liv. Den kallas ibland för "livets nyckel". Den ses ofta
avbildad i gudens hand och hålls framför ansiktet på t ex farao som inandas
dess heliga livgivande kraft. Den brukar liknas vid ett kors eller ibland
en sandalrem.
Ba ~ är ett av själsbegreppen. Den avbildas ofta i fågelgestalt (stork eller falk) med
männskligt huvud, ibland även med armar. I skepnad av fågeln, kunde själen flyga
in i graven och hämta offergåvorna. Vid Osiris domstol är ba med som iakttagare.
Efter domen lever människan tillsammans med sin ba i de dödas rike.
Se även ka och akh.
Benben-sten ~ en helig sten i Heliopolis, urformen för obelisker. Den dyrkades som "Urkullen",
ur vilken världen hade upstått. Den fanns redan under den 1:a dynastin.
Nära förbunden med Benu-fågeln.
Benu-fågeln ~ Egyptiernas Fågel Fenix. Framställs både som tofsvipa och grå häger. Enligt den
heliopolitanska myten föddes han ur ett ägg lagt av jordguden Geb. Vid världens
första soluppgång flög han över uroceanen. Nun, satte sig på en sten (benben) och
utstötte ett skrik som fyllde världen med "det som den inte hade känt till" och som
"bestämde vad som skulle bli till och vad som inte skullt bli till"
Deben ~ viktenhet. Under Gamla riket var en deben ungefär 13,5 gram. Under Nya riket
var en deben ungefär 91 gram.
Djed-pelare ~ sedan äldsta tider en stolpe dyrkad som fetisch. Den kan vara omvirad med
växtknippen och var en symbol för varaktighet och beständighet.
Duat ~ "det dolda", den plats (underjorden) där solguden uppehöll sig under nattens
mörka timmar..
Dubbelkronan ~ en kombination, sedan Gamla riket, av Övre Egyptens Vita krona och
Nedre Egyptens Röda krona.Framställs buren av farao men ochså av gudar
och är ett tecken på herrevälde över de två länderna.
Dödsbok ~ en modern beteckning på en samling magiska texter (200 kapitel) den döde
fick med sig i graven. Den var ett stöd för minnet när den döde skulle klara
lösenorden vid bl a Dödsrikets portar. Dödsboken har sin grund i Gamla Rikets
pyramidtexter och Mellersta Rikets kisttexter. Ofta skrevs de ner på långa
papyrusrullar men delar av den kunde finnas på gravens väggar, på kistor och .
statyer.
Dödskult~ handlingar som utfördes för att den döda skulle "fortsätta existera".
Den grundläggande tanken var att bevara den döde (genom mumifiering och .
biografiska texter i graven)och försörja honom (genom gravutrustning och offer).
Efter balsameringen och grvläggningen följde den egentliga dödskulten genom.
dagliga offer, som utfördes av den äldste sonen eller en anställd gravpräst
Dödsriket~ i Dödsriket lever den döde vidare, under förutsättningen att hon/han
lyckats genomgå den yttersta domen och förklarats "ha talat sanning".
Elektrum ~en blandning av silver och guld som finns naturligt i ökenområdena
runt Egypten, men som också framställdes på konstgjord väg. Användes tidigt i
Gamla riket till smycken, senare även till tempelväggar och templedörrar.
Ennead ~ en grupp på nio gudar grupperade kring huvudguden på en bestämd ort.
Till de mest kända hör enneaderna från Heliopolis, Memfis och Abydos.
Farao ~ ordet betyder "det Stora Huset", på egyptiska per-aa, och syftade ursprungligen
till det kungliga palatset och dess innevånare men blev sedan den 18:e dynastin
ett begrepp för kungen själv.
Hebsed-fest ~(fornegyptiska) Kunglig högtid från äldsta tider in i grekersk-romersk tid.
Flera dagars långa och invecklade ritualer som skulle förnya kungens fysiska och
magiska krafter för att hans regeringstid skulle förlängas. Firandet överfördes
också till livet efter detta, eftersom kungen skulle regera i all evighet.
Hettiter ~ ett forntida folk i Mindre Asien. De var samtida med Mellersta Riket
i Egypten.
Hekastav ~ (fornegyptiska: härskarstav) även kallad krumstav. Ingick i kungens ceremoniella
utstyrsel och en viktig del av de kungliga regalierna.
Hieroglyf ~ bildtecken som utgör grunden för det egyptiska skrivsättet.
Hieroglyfer användes både på tempelväggar och i handskrifter. Man har räknat ,
över 6000 tecken. Men det var efter den ptolemeiska/romerska tiden.
Under den faraoniska tiden var det knappt ett tusental, och ännu färre som var
i allmänt bruk.
Den som först lyckades tyda hieroglyferna, med stor hjälp av Rosettastenen,
var fransmannen Champollion i början av 1800-talet.
Hin ~ rymdmått, ca 0,48 liter. Det användes mest för säd, men även för
myrra och guld i Nya riket.
Horusöga ~ ögat från himmelsguden Horus när han är i falkgestalt. Hans ögon jämställs
med solen och månen och symboliserar återfödelse. Var mycket vanlig
som amulett.
Hyksos ~ kungar av asiatiskt ursprung som etablerade ett hundraårigt
främlingsvälde i Egypten (den sk 15:e dynastin). De hade sin huvudstad
i Avaris i östra Nildeltat. Därifrån behärskade de Egypten i form av
flera vasallstater. Efter långvariga strider drev den 17:e dynastin ut
dem och grundade därmed Nya riket.
Isfet ~ motsatsen till maat, de av gudarna inrättade regler runt
vilket allt i universum var uppbyggt. Den som bröt mot dessa
regler begick isfet.
Ka ~ett av själsbegreppen. Betecknar människans inneboende livskraft
och skaparkraft. Den förs vidare från generation till generation och
är den mänskliga personligheten, tvillingen. Ka avbildas som
två utsträckta armar som tar emot offergåvorna, maten och drycken som är energi.


Skaparens kommentar:
Denna lista är inte på något sätt komplett. Den kommer att fyllas på allt eftersom kunskap och tid finns att tillgå.
Detär inte helt lätt att samanställa detta eftersom ingen riktigt kan säga ur namnen och orden uttalades. Det är en härlig blandning av grekiska och engelska som har blivit översatt. Ni får ha överseende med eventuella fel, hör gärna av Er!.


Mail to: